Filterklasse

Afmeting

Filterklasse

Afmeting

Diepte

Aantal zakken

Luchtfiltratie

Zakken filter G4

840 x 625 x 500mm, 8 zakken.


Naar product
Zakken filter G4

840 x 625 x 600mm, 8 zakken.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

772 x 592 x 350 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

990 x 630 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter G3

772 x 592 x 350 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M5

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter M6

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F7

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F8

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 287 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 592 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 490 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 892 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 287 x 300 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 592 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 490 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 892 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 287 x 500 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

592 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 592 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

490 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 490 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

287 x 892 x 600 mm.


Naar product
Zakkenfilter F9

892 x 287 x 600 mm.


Naar product
Z-box F9

592 x 592 x 45 mm.


Naar product
Zakkenfilter G4

600 x 1110 x 700mm, 6 zk-lus


Naar product
Minipleat filter F9

emp1


Naar product
Rigid Pocketfilter

(M5) 595x595x600 mm


Naar product
"Product vragen?,
Wij helpen u graag"
info@omnial.nl
Binnen 24 uur antwoord

010-761 62 28


Direct antwoord